X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

مقاله ها و سخنرانی ها

 

برای مشاهده متن مقاله ها و سخنرانی ها روی نام مقاله کلیک نمایید.   

70

Mostafa Azizi Shomami, Abdolrahim Navehebrahim, Nasim Torabi, Zahra Jafari Karfestani. Students Perception of Investment in Post Secondary Education in Iran. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities
Vol. 4, No. 3, March 2014, pp. 314-325.

 

68. Dorsa Malekshahi , Amir hossein Mohammad Davoudi, Abdolrahim Navehebrahim.

The Relationship between Components of Spiritual Leadership and Mental Health of Students. International Journal of Scientific Management and Development, Vol.2 (6),149 -156 June (2014). Available online at: www.IJSMD.Com

 

67. اسد حجازی، عبدالرحیم نوه ابراهیم،  محمدرضا بهرنگی، حسن رضا زین آبادی.  1392 . نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره سوم شماره 3، زمستان 93

 

66. Mitra Layeghi  , Abdolrahim Navehebrahim   (2013) Relationship between University Culture and Student Identity International Journal of Scientific Management and Development Vol.2 (1), 1-8,.

 

 

65.  Poorandokht Fazelian, Abdolrarim Navehebrahim, Saeed Soraghi (2010).

The effect of 5E instructional design model on learning and retention of sciences for middle class students. Procedia Social and Behavioral Sciences 5 (2010) 140–143. Available online at www.sciencedirect.com

 

64. حمید تورانی، امیر آقایی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، زینب صادقی. 1391. بررسی سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان.  دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها سال اول شماره 1.

 

 

63. علی یاسینی، حسن رضا زین آبادی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمیدرضا آراسته. 1391. تاثیر سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی، و رفتارشهروندی سازمانی: بررسی نقش میانجیگری متغیر اعتماد در مدرسه. دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها سال اول شماره 1.

 

62. Zeinab Sadeghi  , Abdul Rahim Naveh Ebrahim.  (2013) Return on Investment (ROI) in  Organization; with Emphasis on Human Capital Development. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 3(1s)314-322, 2013. www.textroad.com

 

 

61. Amir Ashkan Nasiripour1, Abdolrahim Navehebrahim2, Seyyed Jamaleddin Tabibi1, Ali Ebraze1. The analysis of psychological empowerment factors in Iranian public hospitals. Journal of Society for development in new net environment in B&H. Health MED - Volume 7 / Number 5 / 2013

 

60. Abdolrahim Navehebrahim, and others. An Evaluation of the University as a Learning Organization Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(7): 148-154, 2013

ISSN 1991-8178.

 

59- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و ریاحی نیا.  تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر. مجله اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات. شماره 7، 1392.

 

58- علی یاسینی، حسن رضا زین آبادی، عبدالرحیم نوه ابراهیم. بررسی نقش میانجی گر احساس کارآمدی در تاثیر گذاری سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس دولتی. فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 4، زمستان 1391 صص 148-129.


57- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، مصطفی عزیزی شمامی. بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه با ادراک آن‌ها از سرمایه­ گذاری در تحصیلات تکمیلی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 64 سال 1391.

 

56- علیرضا مطلبی فرد، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، لیلا لطفی، و هدیه محبت. نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی، بارویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، شماره مسلسل 20، سال ششم، شماره 2، تابستان 1391.

 

55- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، حمیدرضا آراسته، بیژن عبدالهی، مرتضی نیازخانی. هدف‌گذاری در الگوی تربیت پلیس کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش انتظامی ، شماره مسلسل 55 شهریور 1391.

 

54- حسن زین ابادی، محمدرضا بهرنگی، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، ولی الله فرزاد. نقش سبک رهبری تحولی مدیران در نگرش‌های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون الگوهای علی. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 109 بهار 1391.

 

53- علامحسین رضایت، محمد یمنی دوزی سرخابی، علیرضا کیامنش، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. طراحی الگوی شایستگی‌های رؤسای دانشگاه های دولتی ایران. دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، سال چهارم، شماره اول، پاییز و زمستان، 1390.

 

52- Jamshidi,  L., Arasteh, H.,  Navehebrahim, A., Zeinabadi, H., and  Rasmussen, P.D. 2011.  Developmental Patterns of Privatization in Higher Education: A Comparative Study, Higher Education, The International Journal of Higher Education Research,  Vol. 61, Num. 1.

 

51- علامحسین رضایت، محمد یمنی دوزی سرخابی، علیرضا کیامنش، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. معماری الگوی شایستگی: ارایة چارچوب مفهومی. دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال سوم شماره پیاپی 10 پاییز و زمستان 1390.

 

50- اکبر عیدی و  عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. گذر از شبه نیاز سنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی (مطالعه موردی). فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی . سال دوم شماره 4 زمستان 1390.

 

49- علیرضا مطلّبی‌فرد، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، فرشاد محسن‌زاده. بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفه‌ای و اخلاقی در آموزش و تدریس از نقطه‌نظر دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی. فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری. سال ششم، شماره 4 زمستان 1390.

 

48- حمیدرضا آراسته، محمدرضا بهرنگی، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، حسن رضا رفیعی. نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور. فصلنامه علمی پژوهشی دانش انتظامی. شماره مسلسل 51 سال سیزدهم شماره دوم تابستان 1390.

 

47- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و ریاحی نیا .  تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات.  دانشگاه شهید چمران اهواز. سال 1-18، شماره 8 پاییز و زمستان 1390.

 

46- مهدیه عسکری سرکله، علیرضا مطلّبی‌فر، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. آسیب‌شناسی موانع و مشکلات اثر بخشی دوره‌های کارآموزی رشته کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان. فصلنامه رهپویه هنر، پاییز  1390.

 

45- مصطفی عزیزی شمامی،  عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و سمیه قراگوزلو. بررسی نیازهای آموزشی مدرسان فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی-کاربردی تهران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 16 بهار 1390.

 

44- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، مصطفی عزیزی شمامی. اقتصاد رفتاری دانشجویان در انتخاب برای ورود به آموزش عالی. فصلنامه رهپویه هنر، شماره 15، زمستان 1389.

 

43- حمیدرضا آراسته، محمدرضا بهرنگی، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، حسن رضا رفیعی. ایجاد نظم و امنیت ترافیکی: بررسی آموزشی ترافیکی در شش کشور اروپایی. فصلنامه علمی-پژوهشی نظم و  امنیت اجتماعی. شماره 4 زمستان 1389.

 

42- مریم افضل‌خانی، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. چگونگی برنامه درسی دوره متوسطه به لحاظ پرداختن به مؤلفه‌های فردی و گروهی خلاقیت دانشجویان. فصلنامه علوم تربیتی. شماره 10 تابستان 1389.

 

41- ریاحی نیا و عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات.  دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره 2، 1389.

 

40- Aghdasi, S., Kiamanesh, A., and Navehebrahim, A. 2011.  Emotional Intelligence and Organizational Commitment: Testing the Mediatory Role of Occupational Stress and Job Satisfaction.. Procedia - Social and Behavioral Sciences 29 (2011) 1965 – 1976 International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011).

 

39- Masoudi, S. and Navehebrahim, A. 2011.  Gender Differences in Citizenship Behavior Among the Iranian Elementary School Students., Procedia - Social and Behavioral Sciences 29 (2011) 1426-1435,  International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011).


38- Veladat, F., and Navehebrahim, A.  2011. Designing a model for managing talents of students in elementary schools: A qualitative study based on grounded theory., A. Procedia - Social and Behavioral Sciences 29 (2011) 1052-1060, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011).


37- Veladat, F.,  Yazdani, F., and Navehebrahim, A.  2011. School Brands Engaged in Cost-Benefit Analysis: Schooling Market.. Procedia - Social and Behavioral Sciences 29 (2011) 1342-1348, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011).


36- حمیدرضاآراسته، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، علیرضا مطلبی فرد. بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ شماره 8-9 بهار 1389.

 

35- حسن زین ابادی، محمدرضا بهرنگی، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، ولی الله فرزاد. نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، آزمون سبک رهبری تحولی فراشناخت. فصلنامه علمی-پژوهشی نوآوری‌های آموزشی. تابستان 1389- شماره 34.

 

34- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، حمید آراسته ، علیرضا کیامنش، جواد پورکریمی. ارائه الگوی بهسازی اعضای هیات علمی بر اساس نظریه داده بنیاد: مطالعه موردی جهاد دانشگاهی. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، زمستان 1388،   دوره پنچم سال 16-2 شماره 4 .

 

33- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و  سمیه حمصی. ارزیابی کیفیت مراکز علمی کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی.  فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی. شماره 11، اسفند 1388،

 

32- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. کند‌وکاو در یک دهه انتشار مقالات فصلنامة تعلیم و تربیت در قلمرو برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی (1388-1379). فصلنامه تعلیم و تربیت. پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش. شماره 103 پاییز 1389

 

31- فهیمه ولادت و عبدالرحیم نوه‌ابراهیم.شکاف دانشی نخبه و نابغه در بزرگراه استعداد. فصلنامه رهپویه هنر، شماره 13 تابستان 1389 ،

 

30- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم ،  نوروززاده و احمدی. کتابخانه‌های سیار روستایی و توسعه مهارت‌های فرهنگی. فصلنامه رهپویه هنر، شماره 11 زمستان 1388


29 -  حسن رضا زین‌آبادی. محمد رضابهرنگی . عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و ولی الله فرزاد.. سبک رهبری کارآمد برای مدیران مدارس امروز: گذار از رهبری آموزشی به رهبری تحولی. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ، شماره 2 پیاپی 38 تابستان 1388

 

 28- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و صفایی موحد. حرفه‌گرایی: تحولی در معماری برنامه درسی، فصلنامه رهپویه هنر، شماره 10 تابستان 1388.


27- Navehebrahim, Abdolrahim  2009. A study of quality from the perspective of university graduates: the case of a small size university., Education, Business, and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, Vol. 2 No. 4, Emerald.

 

26- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و عباس بهرام زاده. کارآفرینی : ذاتی یا اکتسابی.  پژوهش‌نامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک . 1388

 

25- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و سارا اکبری.  نقش انجمن های علمی در تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان. مجموعه مقالات پژوهکشده تحقیقات استراتژیک . 1388.

 

24- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و جواد پورکریمی.  ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها.  فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، سازمان سنجش و آموزش کشور.  1388 .

 

23- حسن رضا زین‌آبادی. محمد رضابهرنگی . عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و ولی الله فرزاد. رفتار شهروندی سازمانی معلمان: تحلیلی بر ماهیت، روش شناسی پژوهش، پیشایندها و پسایندها. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. سازمان پژوهش و  برنامه ریزی آموزشی، شماره 28 سال هفتم، زمستان 1387 .

 

22- اصغرشریفی، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و فاطمه اسلامیه . بررسی نقش آموزش دانشگاهی در ایجاد ویژگی‌های شهروند حرفه‌ای. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار. سال سوم، شماره اول، شماره مسلسل 7، بهار  1388.

 

21- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و مهدوی. بررسی تأثیرات ارزشی فیلم‌های سینمایی بر جامعه. فصلنامه رهپوپه هنر. مؤسسه آموزش عالی سوره. شماره 7و8 . 1387- 1388.

 

20- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و اشکان تندسته. مطالعه شاخص‌های کارآفرینی در بین دانش‌آموزان سال آخر سه شاخه نظری، فنی حرفه‌ای و کاردانش (مدارس متوسطه شهرستان گرمسار). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی .سال دوم، شماره دوم، شماره مسلسل 4 تابستان 1387.

 

19- عبدالرحیم عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و طیبه ارجمندی. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و کیفیت ماندگاری: مطالعه دانشگاه‌های دولتی ایلام. نامه آموزش عالی،  سازمان سنجش آموزش کشور، سال اول شماره 2 تابستان 1387.


18- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و نجمه مهتدی. شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهرتهران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی سال دوم شماره اول شماره مسلسل 3 بهار 1387.

 

17- سکینه شاهی، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، یداله مهرعلیزاده. ارتباطات گشوده آموزش عالی، ضرورت رویارویی با چالش‌های جهانی‌شوندگی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ویژه‌نامه آمادگی برای جهانی سازی، شماره پیاپی 55، سال چهاردهم، شماره چهارم زمستان 1387 .

 

16- رضا نوروززاده، رضا محمودی، کورش فتحی واجارگاه، عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. وضعیت سهم مشارکت دانشگاه‌ها در بازنگری برنامه‌های درسی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی شماره پیاپی 42 دوره 12 شماره 4 زمستان 1385.

 

15- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم، وجیهه کریمی. رابطه مهارت‌های سه گانه مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تربیت معلم با کیفیت آموزشی . فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی 1384،

 

14-  عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. کسری بودجه و هزینه اتلاف در آموزش عالی مطالعه موردی ارزیابی درونی و کارایی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 25،  1384.

 

13- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. کارگاه‌های آموزشی و توسعه منابع انسانی.  فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 12، 1372،. 

 

12- عبدالرحیم نوه‌ابراهیم.  پایگاه‌های اطلاعاتی در برنامه‌ریزی آموزشی.  فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 1،  1370. 

 

11- Navehebrahim, Abdolrahim and S. Masoudi. 2011. Citizenship Behavior among the Iranian Elementary School Students. Singapore, International Conference of Social Sciences and Humanities ( ICSSH).


10- Navehebrahim, Abdolrahim and F. Veladat. 2011. Managing Talents of our kids in elementary schools, lessons from business sector: A conceptual model. Singapore,  International Conference of Social Sciences and Humanities ( ICSSH)  2011  .


9- Navehebrahim, Abdolrahim 2010. University as Learning Organization: the Case of Tarbiat Moallem University. International Conference in University Teaching and Management Innovations. Malaysia.


8 - عبدالرحیم نوه‌ابراهیم و مرتضی عسکرانی.  نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در افزایش بهره وری نیروی انسانی معاونت آموزش و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، همایش مدیریت آموزشی در نظر و عمل، زمستان 1390.

 

7- Navehebrahim, Abdolrahim 2007.  A Model for Strategic Planning in Iranian Higher Education Institutions, International Conference in Education,  Penang, Malaysia.

 

6- Navehebrahim, Abdolrahim 2007.  A Model for Strategic Planning in Iranian Higher Education Institutions, International Conference in Education,  Penang, Malaysia.

 

5. عبدالرحیم نوه‌ابراهیم . اعتبارسنجی: راهبردی برای خلق دانشگاه های یادگیرنده. انجمن مدیریت منابع انسانی، تهران 1385.   

 

4- Navehebrahim, Abdolrahim 2006. A Strategic Model for Fund Raising: The Case of Damghan University of Basic   Sciences (DUBS).  European University Associations Conference on Fund Raising for Strong Universities; Hamburg, Germany.

 

3- Navehebrahim, Abdolrahim 2006. A Strategic Model for Fund Raising: The Case of Damghan University of Basic   Sciences (DUBS).  European University Associations Conference on Fund Raising for Strong Universities; Hamburg, Germany.

 

2. - Navehebrahim, Abdolrahim 2005. Science and Power,  International Conference on Solid Physics, Semnan University, Iran.

 

1. عبدالرحیم نوه‌ابراهیم. و هاجر دودانگه. بررسی میزان اثربخشی دوره های کاردانی برعملکرد فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان. مجموعه مقالات همایش نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور  1384.

نظرات (1)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
استاد گرامی. بهتر است در مطالب طولانی وبلاگ چند خط از متن را در قسمت متن اصلی پست قرار داده و بقیه را در قسمت «ادامه مطلب » . اینطوری کل صفحه اول تمها توسط یک پست طولانی پر نمی شود و همچنین وبلاگ شما سریعتر باز می شود بخصوص برای کسانی که ایمترنت کند دارند.
چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 01:20
امتیاز: 1 1
پاسخ:
بله ممنونم. از دستم خارج شده. اصلاح میکنم.